Vooraf registreren en betalen

Buitenlandse voertuigen moeten altijd vooraf geregistreerd worden. Registreren doet u online, aan één van de touchscreen-parkeerautomaten in de Antwerpse binnenstad of aan een LEZ-automaat. Lees er hier alles over.

De administratieve boete

Als uw buitenlands voertuig niet geldig geregistreerd werd, krijgt u een administratieve geldboete. U ontvangt daarvoor een brief in uw landstaal. Die boete zal u moeten betalen. Als u niet akkoord bent met de boete, kunt u bezwaar indienen. Daartoe vult u het bezwaarformulier in dat bij de brief gevoegd werd. Uw betwisting zal beoordeeld worden door de stad Antwerpen en u verneemt snel of deze wel of niet aanvaard werd. Bij aanvaarding vervalt de administratieve geldboete, bij verwerping moet u alsnog betalen volgens de instructies van de brief.

Hoe betaal ik?

Heeft u een Belgisch, Nederlands of Frans kenteken?
De inning van boetes voor Belgische, Nederlandse en Franse kentekens gebeurt door stad Antwerpen zelf. Na uw overtreding ontving u een aangetekend schrijven van stad Antwerpen. In deze briefwisseling vindt u de correcte betaalgegevens terug.

Heeft u een ander kenteken?
De inning van boetes voor andere buitenlandse kentekens gebeurt door Modero. U betaalt via een Europese of internationale overschrijving: schrijf het totale bedrag over naar IBAN BE42x0910x2197x3054, met BIC-code GKCCBEBB. Vermeld uw dossiernummer in de gestructureerde mededeling van de overschrijving.

OPGELET: verifieer dit rekeningnummer met het rekeningnummer dat vermeld staat op de brief die u ontvangen heeft. Dit rekeningnummer wordt enkel gebruikt voor inningen door Modero en de buitenlandse partners, niet voor de inning rechtstreeks door de stad Antwerpen.

Ik betaal niet of niet tijdig

Als u niet betaalt binnen de vastgestelde termijn en geen geldige betwisting indient, wordt uw dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder in uw land. Hij of zij zal u opnieuw verzoeken de administratieve boete te betalen.

OPGELET: hier komen extra kosten bij. Het is dus belangrijk tijdig te betalen.

Ik betwist de boete

Als u de boete wilt betwisten, dan vult u daartoe het bezwaarformulier in dat bij de brief werd gevoegd. Zolang u geen antwoord op uw bezwaar hebt ontvangen, moet u niet betalen.

OPGELET: u moet uw bezwaar via aangetekende brief verzenden en er alle bewijzen van uw argumentatie aan toevoegen. Uw bezwaar moet ons binnen de 30 dagen bereiken! Een onjuiste, onvolledige of laattijdige betwisting wordt niet aanvaard. Lees de FAQ’s na om te controleren of u geldig kunt betwisten.

Stuur bijvoorbeeld deze documenten mee:

– altijd verplicht: het inschrijvingsbewijs van uw voertuig;
– indien beschikbaar: het Europees gelijkvormigheidsattest;
– bij hogere Euronorm: het officieel bewijs ervan, als dat niet blijkt uit inschrijvingsbewijs.