FAQ2019-11-25T14:57:16+00:00
Mijn voertuig voldoet aan de LEZ-normen en toch heb ik een boete ontvangen?2024-04-15T07:30:12+00:00

U krijgt automatisch een boete als u de LEZ binnenrijdt zonder uw voertuig te registreren. Voldoet uw voertuig toch aan de LEZ-normen, dan kan je een laattijdige registratie uitvoeren. U moet hiervoor binnen de 30 dagen na de boete alsnog uw voertuig registreren en een retributie van 75.00 euro betalen zoals uitgelegd in de boetebrief. De boete zelf komt dan te vervallen. Registreer uw voertuig daarom vandaag nog via de registratietool van de stad.

Ik ben vandaag met mijn voertuig de LEZ binnengereden. Wat moet ik nu doen?2020-03-26T16:00:26+00:00

Als uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, moet u uw voertuig registreren. Dat kan u nog doen ten laatste de dag na het binnenrijden van de zone. Dit kan zowel online als aan een van de LEZ-automaten.

Als uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan u op de dag zelf nog een LEZ-dagpas aankopen. Deze is geldig tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. U kan een LEZ-dagpas online aankopen, aan één van de touchscreen-parkeerautomaten in de Antwerpse binnenstad of aan een LEZ-automaat.

 

Mag mijn voertuig met buitenlands kenteken de LEZ binnenrijden?2019-07-25T16:44:55+00:00

Dat hangt ervan af.

Een voertuig met buitenlands kenteken moet ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoen om de LEZ binnen te mogen. U kan dit eenvoudig nakijken via deze checktool.

Voertuigen met een buitenlands kenteken die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moet u wel eerst eenmalig registreren. Dit geldt voor alle voertuigen: personenwagens, campers, bestelwagens en vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen (inclusief touringcars).

Wanneer moet ik mijn voertuig registreren?2020-03-23T15:09:53+00:00
 • Indien u de LEZ binnenrijdt zonder registratie, heeft u een dag de tijd om uw voertuig te registreren. Gelieve er rekening mee te willen houden dat u, indien uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, een toelating tegen betaling moet aankopen uiterlijk 1 dag voordat u de LEZ binnenrijdt.
 • Uw aanvraag wordt binnen gemiddeld 10 dagen behandeld. Daarom wordt uw kenteken gecontroleerd 10 dagen nadat u de LEZ bent binnengereden.
 • Uw aanvraag kan worden geweigerd, indien u de verkeerde of niet alle vereiste documenten overmaakt. In dat geval, kan de boete nog steeds worden opgelegd. Daarom raden wij u aan op voorhand te registreren.
 • Als u uw voertuig registreert nadat de boete werd opgelegd, dient u de boete nog steeds te betalen.
Welke documenten moeten worden overgemaakt om uw voertuig te registreren?2019-05-03T09:28:57+00:00
 • Het Inschrijvingsbewijs van het voertuig;
 • Het Europees Gelijkvormigheidsattest, indien van toepassing in uw land;
 • Specifieke documenten afhankelijk van uw situatie.
Wat als ik mijn voertuig niet registreer?2019-05-03T09:29:14+00:00

Indien u de LEZ binnenrijdt zonder uw voertuig tijdig te registreren, zal het tijdens de invorderingsprocedure worden opgenomen op de lijst met niet-toegelaten voertuigen. Er zal u dan een administratieve boete worden opgelegd. De registratie is verplicht en moet binnen de vereiste termijn worden voltrokken. Hierbij is de registratiedatum doorslaggevend: indien u uw voertuig registreert nadat de boete werd opgelegd, dient u de boete nog steeds te betalen.

Hier vindt u meer informatie over hoe u uw voertuig kunt registreren.

Hoe kan ik mijn voertuig registreren?2019-07-25T16:41:15+00:00

Hier vindt u meer informatie over hoe u uw voertuig kunt registreren.

Mijn voertuig voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden. Wat moet ik nu doen?2024-04-15T07:28:30+00:00

Koop een tijdelijke toelating aan: Bepaalde voertuigen krijgen na betaling tijdelijk toegang tot de LEZ. Dit is een overgangsmaatregel. De tarieven variëren in functie van de looptijd van de toelating en het type voertuig.

Na betaling, kunt u een toelating aanvragen voor de volgende voertuigen:

 • Diesel-voertuigen – Euro-uitstootnorm 4;
 • Voertuigen die 40 jaar oud of ouder zijn;
 • Diesel-voertuigen – Euro-uitstootnorm 3 of 4 voor interventies in de openbare ruimte;
 • Diesel-voertuigen – Euro-uitstootnorm 3 of 4 voor dringende interventies;
 • Diesel-voertuigen – Euro-uitstootnorm 3 of 4 voor markten, beurzen en markthandelaren.

Koop een LEZ-dagpas aan: Alle voertuigen die niet zijn toegelaten tot de LEZ krijgen met een LEZ-dagpas maximum 12 keer per jaar toegang tot de LEZ. Een LEZ-dagpas kost 35 EUR en geeft u toegang tot de LEZ op een dag naar keuze tot 06u00 de volgende ochtend.

Hoe lang op voorhand moet ik mijn voertuig registeren?2020-03-23T15:21:22+00:00

U kunt uw voertuig registreren tot de dag na het binnenrijden van de LEZ, indien:

 • uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (voor voertuigen met een buitenlands kenteken);
 • uw voertuig in aanmerking komt voor een vrijstelling (voor voertuigen van personen met een handicap);
 • u een betere Euro-norm voor uw voertuig wilt laten registreren;
 • uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, maar u na betaling de LEZ mag binnenrijden (diesel-voertuigen met Euro-uitstootnorm 4 of in bepaalde gevallen, voertuigen ouder dan 40 jaar).

Als u geen recht heeft op een toelating of u te laat bent om de toelating aan te kopen, kunt u nog steeds een LEZ-dagpas aankopen op de dag dat u de LEZ met uw voertuig bent binnengereden. U kunt dit online doen of aan een touchscreen-parkeerautomaat in de Antwerpse binnenstad of een LEZ-automaat. De LEZ-dagpas kost 35 EUR en is geldig tot 06u00 de volgende ochtend.

Vanaf wanneer na mijn aanvraag mag ik de LEZ binnenrijden?2020-03-23T15:42:05+00:00

Als u een aanvraag hebt ingediend (en indien nodig ook betaald), is er altijd een verwerkingstijd van 10 dagen. In die 10 dagen kunt u de zone op eigen risico betreden. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal de toelating ingaan vanaf de aangegeven startdatum. Als de gekozen startdatum in het verleden ligt, geldt de goedkeuring met terugwerkende kracht. Als uw aanvraag wordt afgekeurd en u bent wel binnen de 10 dagen verwerkingstijd de zone binnengereden, dan zal u een boete krijgen. Let er dus zeker op dat u de juiste gegevens doorgeeft.

In Duitsland bestaan er stickers waarmee ik kan aantonen dat mijn voertuig toegang heeft tot de LEZ. Bestaand zo’n stickers ook voor de Antwerpse LEZ?2019-07-25T16:35:12+00:00

Neen! In Antwerpen bestaan deze stickers niet.

Opgelet, sommige commerciële bedrijven (bv. Green Zone) bieden tegen betaling aan om uw voertuig in orde te brengen voor de Antwerpse lage-emissiezone en voorzien een sticker voor hun klanten. De Stad Antwerpen heeft niets te maken met deze service. Via de website van de Stad Antwerpen kan u zelf uw voertuig registreren of een toelating aankopen zonder extra administratieve kosten.

Er is geen verplichting tot het tonen van een fysiek document als bewijs voor toegang tot de lage-emissiezone in Antwerpen. De controle gebeurt op basis van het kenteken en is volledig geautomatiseerd. Een bedrijf dat zogenaamde milieustickers verkoopt als bewijs, doet dit volledig op eigen initiatief. Deze stickers hebben geen enkele juridische waarde.

Op de website http://urbanaccessregulations.eu/ vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Europa.

Hoe kan ik een boete betwisten?2019-05-03T09:31:24+00:00

U krijgt een boete opgelegd, indien u de LEZ binnenrijdt met een voertuig dat niet is toegelaten of geregistreerd. De boete zal u per aangetekende post met ontvangstbevestiging worden toegestuurd.

Wanneer u een boete ontvangt kunt deze betwisten, indien u niet akkoord gaat. Hiervoor moet u het bezwaarformulier gebruiken. Het bezwaarformulier waarmee u de boete betwist moet met alle argumenten en bewijsstukken in bijlage per aangetekende post worden verzonden naar het volgende adres: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Het bezwaarformulier moet worden ontvangen door de beboetingsambtenaar binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de kennisgeving van de boete werd verzonden.

Bezwaren moeten per aangetekende post worden ingediend met toevoeging van alle argumenten en bewijsstukken, zoals het inschrijvingsbewijs van het voertuig, het Europees Gelijkvormigheidsattest of een officieel bewijsstuk dat aantoont dat uw voertuig voldoet aan een hogere Euro-uitstootnorm. Niet-aangetekende of laattijdige bezwaren zullen niet worden verwerkt en bezwaren via e-mail worden niet aanvaard.

Zolang er geen beslissing werd genomen, moet u de boete nog niet betalen.

De termijn van 30 dagen na kennisgeving van de administratieve boete is verstreken, maar ik zou toch nog graag beroep willen aantekenen. Wat kan ik nu doen?2019-08-30T14:02:40+00:00

Als de administratieve boete niet wordt betaald binnen de gestelde termijn, kan de beslissing van de beboetingsambtenaar ten uitvoer worden gelegd. Zoals hierboven aangehaald, kan de beslissing wel eerst worden betwist.

Een beroep is enkel ontvankelijk als u de boete eerst rechtmatig heeft betwist en u een verwerping van uw bezwaar of een beslissing tot niet-ontvankelijkheid heeft ontvangen. Enkel wanneer u een dergelijke betwisting heeft ingediend, kunt u beroep aanteken tegen deze beslissing.

Het beroep moet worden aangetekend bij de Politierechtbank te Antwerpen (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, België) binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag dat u de beslissing tot verwerping of niet-ontvankelijkheid van het bezwaar heeft ontvangen. Het beroep steeds bij schriftelijk verzoek worden ingediend. In voorkomend geval, zal de Politierechter een beslissing nemen over de niet-ontvankelijkheid van het initieel bezwaar.

Ik heb een bezwaar ingediend per gewone post of e-mail binnen de wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen. Waarom werd mijn dossier niet afgesloten?2019-05-03T09:31:59+00:00

Aangezien het bezwaar niet per aangetekende post werd ingediend, is het niet-ontvankelijk. U moet de boete dus nog steeds betalen.

Wat als de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding niet dezelfde persoon is als de voertuigeigenaar?2019-05-03T10:35:17+00:00

Het Vlaams decreet van 27/11/2015 vermeldt het volgende:

“Art. 8 § 1 Als een overtreding op de LEZ-reglementering is begaan, wordt vermoed dat die is begaan door de titularis (eigenaar) van de nummerplaat. Dit vermoeden geldt tot het bewijs van het tegendeel, dat door alle wettelijke bewijsmiddelen kan worden geleverd.”

De titularis van het voertuig kan de gegevens van de werkelijke bestuurder, die op het moment van de overtreding  met het voertuig reed, laten aanpassen zodat de administratieve geldboete naar de werkelijke bestuurder wordt verstuurd. Dit kan na voorlegging van officiële bewijsstukken. De aanpassing van de gegevens kan aangevraagd worden door zowel een natuurlijk- als een rechtspersoon.

Welke stappen moet de titularis ondernemen om deze gegevens te laten aanpassen?

De titularis dient ons binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de boete voldoende officiële bewijsstukken op te sturen via volgend e-mailadres: LEZbetalen@modero.be.

Voor een natuurlijk persoon (particulier) dienen alle volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

 • Naam, adres en rijksregisternummer van de werkelijke bestuurder die op het moment van de inbreuk met het voertuig reed (kopie van de identiteitskaart);
 • Een getekende verklaring van de werkelijke bestuurder waarin hij/zij erkent de werkelijke bestuurder te zijn geweest op het moment van overtreding;

Voor een rechtspersoon (bedrijf) dienen volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

 • Verhuurcontract voor huurwagens of officiële loggegevens voor vervangwagens;
 • Naam- en adresgegevens van de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding;
 • Verklaring van echtheid van deze gegevens door de rechtspersoon van de firma, gekend in de Kruispuntbank als zaakvoerder of door een gemachtigde met volmacht.

Opgelet: Indien niet alle bovengenoemde bewijsstukken binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de ‘kennisgeving geldboete’ aangeleverd kunnen worden, moet u de officiële bezwaarprocedure volgen.

Hoeveel bedraagt de boete?2020-03-23T15:42:49+00:00

Vanaf 2018, liggen de boetes hoger voor frequente overtreders: 150 EUR voor een eerste overtreding en tot 350 EUR vanaf de derde overtreding binnen 12 maanden.

BOETE

Een voertuig dat niet is toegelaten tot de LEZ, maar de zone toch binnenrijdt, zal worden beboet.

vanaf 1 januari 2018 eerste overtreding 150 EUR
tweede overtreding
binnen 12 maanden
250 EUR
extra overtredingen
binnen 12 maanden
350 EUR

 

Wat als ik mijn voertuig laattijdig registreer?2020-03-27T09:03:55+00:00

Voldoet uw voertuig aan de LEZ-normen, maar registreerde u uw voertuig niet tijdig? Dan komt u in aanmerking voor een laattijdige registratie na administratieve geldboete, waardoor deze geldboete wegvalt. Dit geldt enkel indien de boete verstuurd werd na 1 januari 2020.

Voor de laattijdige registratie betaalt u een retributie van 75,00 euro binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete. De administratieve geldboete zal dan vervallen.

Opgelet: dit geldt niet voor voertuigen waarvoor een toelating tegen betaling aangekocht moet worden.

 

Om hiervoor in aanmerking te komen, volgt u volgende stappen:

Stap 1
Registreer via lez.antwerpen.be/boete uw voertuig zo snel mogelijk. De registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd. Hou daarom rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen voor de behandeling van uw registratie.

Stap 2
Betaal de retributie van 75,00 euro met de betaalgegevens die u terugvindt in de brief die u ontving.

Stap 3
Bezorg het bewijs van de goedgekeurde aanvraag én het betalingsbewijs van 75,00 euro met een  aangetekende brief aan de beboetingsambtenaar binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier dat bij de brief zit. Op het bezwaarformulier vindt u tevens het correcte postadres terug.

 

Maakt u gebruik van deze laattijdige registratie? Dan heeft u een toegelaten voertuig zoals vermeld in artikel 2.2, 4 en 5 van het LEZ-reglement en vervalt uw boete. U kan de boete dan niet meer betwisten.

Door een wegomleiding ben ik de LEZ binnengereden met een niet-toegelaten voertuig. Zal ik hiervoor een boete ontvangen?2019-07-25T16:32:40+00:00

Indien u verplicht wordt een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de LEZ loopt door wegenwerken, zult u geen boete ontvangen als u deze omleiding correct heeft gevolgd.

In dit geval dient u ons de juiste datum en het exacte tijdstip waarop u de omleiding volgde, toe te sturen. Daarnaast moet u ons een kaart bezorgen waarin u straat per straat aantoont welke weg u tijdens de wegomleiding moest volgen.

Ik was niet op de hoogte van het begin en einde van de LEZ.2019-05-03T09:32:58+00:00

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de wegcode in Antwerpen sinds 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door de zoneborden F117 en F118. Rijdt u deze zoneborden voorbij, dan bevindt u zich in de LEZ.

Ook staan op de laatste kruispunten vóór de LEZ vooraankondigingsborden. Deze verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor voertuigen die de zone willen vermijden. Deze informatieve borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.

Ik was niet op de hoogte van de LEZ in Antwerpen.2019-05-03T09:33:18+00:00

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel werd opgenomen in de wegcode en ging van start op 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door zoneborden F117 en F118 en LEZ vooraankondigingsborden. Deze informatieve borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.

Bovendien voerden de Stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en heel wat mobiliteitsorganisaties online campagne over de invoering en toepassing van de LEZ.

Ik was niet op de hoogte van het feit dat de LEZ in Antwerpen ook geldt voor buitenlandse voertuigen.2019-07-25T16:30:39+00:00

De LEZ is een gezondheidsmaatregel. Die geldt daarom voor alle voertuigen in de stad, van inwoners én bezoekers. Daarnaast is er een registratieplicht voor buitenlandse voertuigen, gezien de stad niet automatisch over deze voertuiggegevens beschikt. Dit houdt in dat buitenlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, zich verplicht moeten registreren in de Vlaamse LEZ-databank via de registratietool. Buitenlandse voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moeten een toelating tegen betaling of een LEZ-dagpas aankopen voordat zij de LEZ binnenrijden.

De LEZ wordt steeds aangegeven door de zoneborden F117 en F118 en de LEZ-vooraankondigingsborden. Deze borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.

Ik ben onbewust de LEZ binnengereden (ik zag de verkeersborden niet of volgde alleen maar mijn gps-instructies).2019-05-03T09:33:53+00:00

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die onderdeel uitmaakt van de wegcode in Antwerpen sinds 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. Daarnaast wordt de zone steeds aangegeven met zone- en vooraankondigingsborden.

Een GPS of routeplanner is een navigatiehulpmiddel dat u er niet van vrijstelt de verkeersborden op uw route te volgen. Een GPS of routeplanner geeft het gebied van de LEZ niet aan. Wij raden daarom aan om uw GPS of routeplanner niet blindelings te volgen. Na het passeren van het LEZ-verkeersbord bevindt u zich in de LEZ en dient u in orde te zijn met de toelatingsvoorwaarden.

Ik heb mijn registratieaanvraag ingediend of mijn toelating of LEZ-dagpas aangekocht.2020-03-27T08:49:02+00:00

Indien u een registratie, toelating tegen betaling of LEZ-dagpas heeft aangevraagd voor de dag waarop u volgens de boete in overtreding was, moet u minstens de goedkeuringsmail of het aankoopbewijs van de LEZ-dagpas kunnen voorleggen. Hieruit moet duidelijk blijken dat de registratie, aangekochte toelating of LEZ-dagpas geldig was op het moment van de overtreding.

 

Voldoet uw voertuig aan de LEZ-normen, maar registreerde u uw voertuig niet tijdig? Dan komt u in aanmerking voor een laattijdige registratie na administratieve geldboete, waardoor deze geldboete wegvalt. Dit geldt enkel indien de boete verstuurd werd na 1 januari 2020.

Voor de laattijdige registratie betaalt u een retributie van 75,00 euro binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete.. De administratieve geldboete zal dan vervallen.

Opgelet: dit geldt niet voor voertuigen waarvoor een toelating tegen betaling aangekocht moet worden.

 

Om hiervoor in aanmerking te komen, volgt u volgende stappen:

Stap 1
Registreer via lez.antwerpen.be/boete uw voertuig zo snel mogelijk. De registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd. Hou daarom rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen voor de behandeling van uw registratie.

Stap 2
Betaal de retributie van 75,00 euro met de betaalgegevens die u terugvindt in de brief die u ontving.

Stap 3
Bezorg het bewijs van de goedgekeurde aanvraag én het betalingsbewijs van 75,00 euro met een  aangetekende brief aan de beboetingsambtenaar binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier dat bij de brief zit. Op het bezwaarformulier vindt u tevens het correcte postadres terug.

 

Maakt u gebruik van deze laattijdige registratie? Dan heeft u een toegelaten voertuig zoals vermeld in artikel 2.2, 4 en 5 van het LEZ-reglement en vervalt uw boete. U kan de boete dan niet meer betwisten.

Ik heb een fout kenteken geregistreerd.2019-05-03T09:34:45+00:00

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om het juiste kenteken in te vullen bij de registratie van uw kenteken, de aanvraag van uw toelating of de aankoop van uw LEZ-dagpas. De administratieve boete blijft verschuldigd bij een foutieve opgave.

Ga naar de bovenkant