FAQ2019-11-29T20:11:40+00:00
Z jakim wyprzedzeniem muszę zarejestrować swój pojazd?2020-03-27T08:28:50+00:00

Możesz zarejestrować swój pojazd najpóźniej do jednego dnia po wjeździe do strefy LEZ, jeżeli:

 • Państwa pojazd spełnia warunki udzielenia pozwolenia (dla właścicieli zagranicznych tablic rejestracyjnych);
 • Państwa pojazd jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia (pojazdy osób niepełnosprawnych);
 • Chcesz zarejestrować lepszą normę emisji Euro swojego pojazdu;
 • Twój pojazd nie spełnia wstępnych wymagań dostępu, ale możesz wjechać do Strefy LEZ po uiszczeniu opłaty (pojazdy z silnikiem Diesla z normą emisji Euro 4 lub w niektórych przypadkach, pojazdy starsze niż 40 lat).

Jeżeli nie są Państwo uprawnieni do wjazdu lub nie wykupili pozwolenia na czas, mogą Państwo wykupić dzienną przepustkę w dniu wjazdu do Strefy. Można to zrobić online, w parkometrze z ekranem dotykowym w centrum Antwerpii lub w automacie LEZ. Dzienna przepustka kosztuje 35 EUR i zachowuje ważność do 6:00 rano dnia następnego.

Nie byłem świadomy/-a, że w Antwerpii jest wyznaczona Strefa Niskoemisyjna2020-03-25T13:45:45+00:00

Strefa Niskoemisyjna to środek mający na celu ochronę zdrowia, który obowiązuje wszystkich mieszkańców Antwerpii i odwiedzających. Został wpisany do kodeksu drogowego i obowiązuje od 1 lutego 2017 roku. Zakłada się, że każdy uczestnik ruchu zna kodeks drogowy. Strefa Niskoemisyjna oznaczona jest znakami F117 i F118 oraz znakami zapowiadającymi Strefę. Znaki mają zapobiec przypadkowemu wjazdowi do Strefy Niskoemisyjnej.

Ponadto, Miasto Antwerpia, Rząd Flandrii oraz wiele organizacji związanych z transportem przeprowadziło kampanie online zapowiadające wprowadzenie i obowiązywanie Strefy.

Mój pojazd nie spełnia warunków udzielenia pozwolenia. Co powinieniem/powinnam teraz zrobić?2020-03-26T16:43:31+00:00

Wykupić tymczasowe pozwolenie: Niektóre pojazdy mogą tymczasowo wjeżdżać do Strefy po wniesieniu opłaty. Jest to rozwiązanie przejściowe. Wysokość opłaty zależy od długości okresu pozwolenia i rodzaju pojazdu.

Po dokonaniu płatności, mogą Państwo ubiegać się o pozwolenie dla następujących rodzajów pojazdów:

 • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 4;
 • Pojazdy 40-letnie lub starsze;
 • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 wykonujące interwencje w przestrzeni publicznej;
 • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 wykonujące pilne interwencje;
 • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 przeznaczone do użytku na rynkach, targach i handlu obwoźnego.

Wykupić dzienną przepustkę do Strefy: Wszystkie pojazdy, które nie mają pozwolenia na wjazd do Strefy Niskoemisyjnej mogą mimo to wjechać do Strefy do 8 razy w roku dzięki dziennej przepustce, która kosztuje 35 EUR i upoważnia właściciela do wjazdu do Strefy w dowolnie wybranym dniu i przebywania w niej do 6:00 rano kolejnego dnia.

Nie byłem świadomy/-a gdzie zaczyna i kończy się Strefa Niskoemisyjna.2020-03-25T14:01:29+00:00

Strefa Niskoemisyjna to środek mający na celu ochronę zdrowia, który obowiązuje wszystkich mieszkańców Antwerpii i odwiedzających. Od 1 lutego 2017 roku środek ten jest częścią kodeksu drogowego w Antwerpii. Zakłada się, że każdy uczestnik ruchu zna kodeks drogowy. Strefa Niskoemisyjna oznaczona jest znakami F117 i F118. Minięcie tych znaków oznacza wjazd do Strefy Niskoemisyjnej.

Ponadto, na ostatnim skrzyżowaniu przed wjazdem do Strefy także jest odpowiednie oznakowanie. Znaki drogowe sygnalizują kierowcom, że mają ostatnią szansę na ominięcie Strefy. Znaki mają zapobiec przypadkowemu wjazdowi do Strefy Niskoemisyjnej.

Jak mogę zarejestrować pojazd?2020-03-26T13:31:46+00:00

Tutaj sprawdzą Państwo jak zarejestrować pojazd.

Wjechałem/-am do Strefy Niskoemisyjnej niedopuszczonym do wjazdu pojazdem z powodu objazdu. Czy otrzymam grzywnę?2020-03-25T14:22:13+00:00

Jeżeli na skutek robót drogowych zostali Państwo zmuszeni do skorzystania z objazdu częściowo przebiegającego przez Strefę Niskoemisyjną, nie otrzymają Państwo grzywny pod warunkiem, że poprawnie skorzystali Państwo z objazdu.

Prosimy o przesłanie informacji o dniu i godzinie skorzystania z objazdu. Konieczne jest także przesłanie nam mapy, na której zaznaczono wszystkie ulice, którymi musieli Państwo przejechać z powodu objazdu.

Co się stanie, jeżeli nie zarejestruję pojazdu?2020-03-26T13:57:26+00:00

Wjazd do Strefy Niskoemisyjnej bez zarejestrowania pojazdu oznaczać będzie, że Pana/Pani pojazd zostanie dodany do rejestru pojazdów, które nie otrzymają pozwolenia. Zostanie na Pana/Panią nałożona grzywna. Rejestracja jest obowiązkowa i należy jej dokonać w wymaganym przedziale czasowym. Kluczowa jest data rejestracji: zarejestrowanie pojazdu po nałożeniu grzywny oznacza, że mimo to musi Pan/Pani zapłacić grzywnę.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak zarejestrować pojazd.

Mój pojazd jest zgodny z normami LEZ, ale pomimo wszystko otrzymałem grzywnę?2020-03-27T10:22:26+00:00

Zostaniesz automatycznie ukarany grzywną, jeśli wjedziesz do Strefy Niskiej Emisji bez rejestracji. Czy pojazd nadal spełnia normy LEZ? Możesz tymczasowo uniknąć kary, rejestrując swój pojazd w ciągu 30 dni od nałożenia kary. Dlatego też zarejestruj swój pojazd już dziś, korzystając z narzędzia rejestracyjnego miasta.

Jaka jest wysokość grzywny?2020-03-27T08:42:04+00:00

Od 2018 roku zwiększono wysokość grzywny za ponowne wykroczenie: 150 EUR za pierwsze wykroczenie i do 350 EUR za co najmniej trzecie wykroczenie w ciągu 12 miesięcy.

GRZYWNANa pojazd nieuprawniony do wjazdu do Strefy Niskoemisyjnej, który mimo tego do niej wjedzie zostanie nałożona grzywna  od 1 stycznia 2018 roku pierwsze wykroczenie 150 EUR
drugie wykroczenie
w ciągu 12 miesięcy
250 EUR
kolejne wykroczenia
w ciągu 12 miesięcy
350 EUR
Jakie dokumenty muszę złożyć, aby zarejestrować swój pojazd?2020-03-26T14:23:59+00:00
 • dowód rejestracyjny;
 • Europejskie Świadectwo Zgodności, jeżeli jest dostępne w Pana/Pani kraju;
 • konkretne dokumenty zależnie od Pana/Pani sytuacji.
Co mam zrobić jeżeli osoba faktycznie kierująca pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia nie jest właścicielem pojazdu?2020-03-25T15:26:52+00:00

Rozporządzenie Flandrii z dnia 27.11.2015 r. mówi:

Art. 8, §1. Jeżeli popełniono wykroczenie przeciw przepisom o Strefie Niskoemisyjnej, zakłada się, że wykroczenie popełnił właściciel tablic rejestracyjnych. Założenie to obowiązuje do czasu przedstawienia dowodów temu przeczących, w postaci materiału dowodowego.”

Właściciel pojazdu może przedstawić dane osoby, która faktycznie kierowała pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia, tak by grzywna została nałożona na tę osobę. Możne to zrobić składając dowody na drodze oficjalnej. Zarówno osoba prywatna jak i podmiot prawny może wnieść o skorygowanie danych kierowcy.

Jakie działania powinien podjąć właściciel pojazdu, aby te dane zostały skorygowane?

W ciągu 10 dni od daty nadania powiadomienia o grzywnie właściciel pojazdu musi przesłać materiał dowodowy na adres mailowy: LEZbetalen@modero.be.

Osoba prywatna musi załączyć wszystkie poniższe dokumenty:

nazwisko, adres i PESEL osoby, która faktycznie kierowała pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia (ksero dowodu tożsamości);

oświadczenie podpisane przez osobę, która faktycznie kierowała pojazdem potwierdzające, że kierowała pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia.

Podmiot prawny (firma) musi załączyć poniższe dokumenty:

umowę najmu w przypadku wynajmowanych samochodów lub oficjalny rejestr w przypadku pojazdów zastępczych;

nazwisko i adres osoby, która faktycznie kierowała pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia;

oświadczenie potwierdzające prawdziwość tych informacji składanych przez podmiot prawny, podpisane przez zarejestrowanego w Belgian Crossroads Bank for Enterprises [bank dla przedsiębiorstw] menedżera lub upoważnionego agenta.

Uwaga: Jeżeli nie mogą Państwo przedstawić wszystkich powyższych materiałów dowodowych w ciągu 10 dni od nadania powiadomienia o grzywnie, należy postępować zgodnie z procedurą zgłaszania sprzeciwu.

Kiedy muszę zarejestrować swój pojazd?2020-03-26T16:31:18+00:00
 • Jeśli wjedziesz do strefy LEZ bez rejestracji, masz jeden dzień, aby zarejestrować swój pojazd. Należy pamiętać, że jeśli pojazd nie spełnia wstępnych wymagań dostępu, trzeba będzie wykupić wstęp płatny najpóźniej 1 dzień przed wjazdem do Strefy LEZ.
 • Przetwarzanie wniosku trwa średnio 10 dni. Dlatego tablice rejestracyjne są weryfikowane 10 dni po wjeździe do Strefy.
 • W przypadku dostarczenia niewłaściwych dokumentów lub niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, Państwa wniosek może zostać odrzucony. Wtedy nadal mogą otrzymać Państwo grzywnę. Dlatego zalecamy rejestrację z wyprzedzeniem.
 • Jeżeli zarejestrują Państwo pojazd po otrzymaniu grzywnynadal będą musieli Państwo zapłacić grzywnę.
Przesłałem/-am sprzeciw listem zwykłym lub mailowo w ciągu wyznaczonego 30-dniowego okresu. Dlaczego moja sprawa nie została rozpatrzona?2020-03-25T15:36:35+00:00

Ponieważ sprzeciw nie został przesłany listem poleconym, nie mógł zostać dopuszczony. Musi Pan/Pani zapłacić grzywnę.

Co się stanie, jeśli zarejestruję swój pojazd z opóźnieniem?2020-03-27T09:07:33+00:00

Twój pojazd jest zgodny z normami LEZ, ale nie zarejestrowałeś go w odpowiednim czasie? Jeśli tak, to po nałożeniu wymierzonej kary administracyjnej, będziesz uprawniony do późniejszej rejestracji, w wyniku czego kara pieniężna zostanie umorzona. Powyższe ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy nakaz zapłaty grzywny został przesłany po 1 stycznia 2020 r.

Za spóźnioną rejestrację należy uiścić opłatę w wysokości 75,00 euro w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania grzywny. Kara administracyjna zostanie wówczas umorzona.

Uwaga: nie dotyczy to pojazdów, dla których należy uiścić opłatę za wjazd.

 

Aby skorzystać z tej procedury, należy dokonać następujących formalności:

Krok 1
Zarejestruj swój pojazd jak najszybciej na lez.antwerpen.be/boete. Rejestracja w bazie danych LEZ jest ważna tylko po jej zatwierdzeniu. Z tego powodu należy liczyć się z terminem 10 dni na przetworzenie danych rejestracji i rozpatrzenie.

Krok 2
Zapłać opłatę w wysokości 75,00 euro wraz z danymi dotyczącymi płatności, które znajdziesz w otrzymanym liście.

Krok 3
Prześlij dowód zatwierdzonego wniosku oraz dowód zapłaty 75,00 EUR listem poleconym do urzędu, który nałożył grzywnę, w ciągu 30 dni kalendarzowych od powiadomienia o grzywnie administracyjnej. W tym celu należy skorzystać z formularza odwołania załączonego do listu. Prawidłowy adres pocztowy znajduje się również na formularzu odwołania.

 

Skorzystałeś z możliwości opóźnionej rejestracji? Posiadasz zatem pojazd dozwolony, o którym mowa w art. 2.2, 4 i 5 przepisów LEZ i Twoja grzywna zostanie umorzona. Nie będziesz już mógł później zakwestionować grzywny.

Czy mogę wjechać do Strefy Niskoemisyjnej mając zagraniczne tablice rejestracyjne?2020-03-26T15:04:25+00:00

To zależy.

Posiadacz zagranicznych tablic rejestracyjnych musi upewnić się, czy jego/jej pojazd spełnia warunki uprawniające do wjazdu do Strefy Niskoemisyjnej. Można to łatwo sprawdzić przy pomocy tego weryfikatora.

Jeżeli pojazd spełnia warunki, wystarczy zarejestrować go tylko raz, przed wjazdem. Dotyczy to wszystkich rodzajów pojazdów: samochodów osobowych, samochodów kempingowych, samochodów dostawczych i ciężarówek, maszyn rolniczych i busów (w tym autokarów).

Okres 30 dni od zawiadomienia o nałożeniu grzywny minął, ale nadal chcę wnieść sprzeciw. Co mogę zrobić?2020-03-25T16:03:45+00:00

Jeżeli grzywna nie została zapłacona w powyżej wspomnianym terminie, możliwe jest wyegzekwowanie decyzji urzędu nakładającego grzywnę. Jak wspomniano wcześniej, do decyzji można najpierw zgłosić sprzeciw.

Odwołanie się od decyzji jest dopuszczalne tylko jeżeli najpierw zgłosili Państwo w sposób poprawny sprzeciw i został on odrzucony lub zapadła decyzja o niedopuszczeniu pojazdu. Odwołać można się tylko jeżeli wcześniej zgłoszony został sprzeciw.

Odwołanie należy złożyć do Kolegium Sędziów Antwerpii (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, België) w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o odrzuceniu lub niedopuszczeniu sprzeciwu. Odwołanie zawsze musi zostać złożone w formie pisemnej. Zależnie od okoliczności sprawy, Kolegium Sędziów podejmie decyzję w zakresie niedopuszczenia pierwotnego sprzeciwu.

Zarejestrowałem/-am niewłaściwe tablice rejestracyjne2020-03-25T11:11:36+00:00

Kierowca odpowiada za wprowadzenie poprawnych tablic rejestracyjnych podczas rejestracji, ubiegania się o pozwolenie na wjazd lub zakupu dziennej przepustki. Popełnienie błędu nie zwalnia z konieczności zapłacenia grzywny.

Wjechałem/-am dziś do Strefy Niskoemisyjnej. Co powinieniem/powinnam teraz zrobić?2020-03-26T16:10:29+00:00

Jeżeli Pana/Pani pojazd spełnia warunki udzielenia pozwolenia, należy zarejestrować pojazd. Jest to możliwe najpóźniej następnego dnia po wjeździe do strefy. Można to zrobić online lub korzystając z jednego z automatów LEZ.

Jeżeli pojazd nie spełnia warunków udzielenia pozwolenia, może Pan/Pani wykupić dzienną przepustkę w danym dniu. Zachowuje ona ważność do 6:00 rano kolejnego dnia. Dzienną przepustkę można zakupić online, w jednym z parkometrów z ekranem dotykowym w centrum Antwerpii lub w automacie LEZ.

Jak mogę wnieść sprzeciw?2020-03-25T16:29:38+00:00

Wjazd do Strefy Niskoemisyjnej pojazdem niedopuszczonym lub niezarejestrowanym skutkuje otrzymaniem grzywny. Powiadomienie o nałożeniu grzywny przesyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli nałożono na Pana/Panią grzywnę, ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu należy użyć formularza sprzeciwu. Formularz sprzeciwu oraz wszystkie argumenty i dowody do niego dołączone należy przesłać listem poleconym na adres: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Formularz sprzeciwu musi dotrzeć do urzędu nakładającego grzywnę w ciągu 30 dni licząc od daty nadania powiadomienia o nałożeniu grzywny.

Sprzeciw należy zgłaszać listem poleconym i należy zawrzeć w przesyłce wszystkie swoje argumenty i dokumenty potwierdzające je, takie jak dowód rejestracyjny, Europejskie Świadectwo Zgodności lub oficjalne poświadczenie faktu, że Państwa pojazd spełnia wyższy europejski standard emisji spalin. Sprzeciwy nieprzesłane listem poleconym lub przesłane zbyt późno nie będą rozpatrywane. Przesłanie sprzeciwu w wiadomości e-mail nie jest dozwolone.

Do momentu zapadnięcia decyzji nie trzeba płacić grzywny.

Złożyłem/-am wniosek o rejestrację lub wykupiłem/-am pozwolenie lub przepustkę dzienną.2020-03-27T08:59:10+00:00

W przypadku złożenia wniosku o rejestrację, płatne pozwolenie lub dzienną przepustkę dla dnia, do którego odnosi się grzywna, należy co najmniej przedstawić e-mail z potwierdzeniem lub dowód zakupu przepustki dziennej. Dowód powinien jasno pokazywać, że rejestracja, płatne pozwolenie lub dzienna przepustka były ważne w chwili popełnienia wykroczenia.

 

Twój pojazd jest zgodny z normami LEZ, ale nie zarejestrowałeś go w odpowiednim czasie? Jeśli tak, to po nałożeniu wymierzonej kary administracyjnej, będziesz uprawniony do późniejszej rejestracji, w wyniku czego kara pieniężna zostanie umorzona. Powyższe ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy nakaz zapłaty grzywny został przesłany po 1 stycznia 2020 r.

Za spóźnioną rejestrację należy uiścić opłatę w wysokości 75,00 euro w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania grzywny. Kara administracyjna zostanie wówczas umorzona.

Uwaga: nie dotyczy to pojazdów, dla których należy uiścić opłatę za wjazd.

 

Aby skorzystać z tej procedury, należy dokonać następujących formalności:

Krok 1
Zarejestruj swój pojazd jak najszybciej na lez.antwerpen.be/boete. Rejestracja w bazie danych LEZ jest ważna tylko po jej zatwierdzeniu. Z tego powodu należy liczyć się z terminem 10 dni na przetworzenie danych rejestracji i rozpatrzenie.

Krok 2
Zapłać opłatę w wysokości 75,00 euro wraz z danymi dotyczącymi płatności, które znajdziesz w otrzymanym liście.

Krok 3
Prześlij dowód zatwierdzonego wniosku oraz dowód zapłaty 75,00 EUR listem poleconym do urzędu, który nałożył grzywnę, w ciągu 30 dni kalendarzowych od powiadomienia o grzywnie administracyjnej. W tym celu należy skorzystać z formularza odwołania załączonego do listu. Prawidłowy adres pocztowy znajduje się również na formularzu odwołania.

Skorzystałeś z możliwości opóźnionej rejestracji? Posiadasz zatem pojazd dozwolony, o którym mowa w art. 2.2, 4 i 5 przepisów LEZ i Twoja grzywna zostanie umorzona. Nie będziesz już mógł później zakwestionować grzywny.

W Niemczech mamy naklejki poświadczające, że pojazd ma prawo wjazdu do Strefy Niskoemisyjnej. Czy dla Strefy Niskoemisyjnej w Antwerpii wydawane są podobne naklejki?2020-03-25T16:47:40+00:00

Nie! W Antwerpii nie ma takich naklejek.

Uwaga: niektóre firmy o charakterze komercyjnym (np. Green Zone) oferują przeprowadzenie procedury w celu uzyskania dla pojazdu pozwolenia na wjazd do Strefy Niskoemisyjnej w Antwerpii i zapewniają klientom naklejki. Miasto Antwerpia nie jest w żaden sposób powiązane z tymi usługami. Na stronie internetowej miasta mogą Państwo sami zarejestrować pojazd lub wykupić pozwolenie, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów administracyjnych.

Okazywanie dokumentów poświadczających uzyskanie pozwolenia na wjazd do Strefy Niskoemisyjnej w Antwerpii nie jest wymagane. Sprawdzenie uprawnień dla danych tablic rejestracyjnych odbywa się w pełni automatycznie. Firmy sprzedające tzw. naklejki ekologiczne poświadczające uzyskanie pozwolenia działają na własny rachunek. Takie naklejki nie mają żadnej wartości z punktu widzenia prawa.

Na stronie http://urbanaccessregulations.eu/ znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o strefach niskoemisyjnych w Europie.

Wjechałem/-am do Strefy Niskoemisyjnej nieumyślnie (nie widziałem/-am znaków drogowych lub podążałem/-am za instrukcjami nawigacji satelitarnej)2020-03-25T13:17:49+00:00

Strefa Niskoemisyjna to środek mający na celu ochronę zdrowia, który jest częścią kodeksu drogowego Antwerpii od 1 lutego 2017 roku. Zakłada się, że każdy uczestnik ruchu zna kodeks drogowy. Ponadto, Strefa jest zawsze oznaczona odpowiednimi znakami i znakami zapowiadającymi.

Użycie nawigacji satelitarnej czy narzędzi do planowania trasy nie zwalnia kierowcy z przestrzegania zasad sygnalizowanych przez znaki drogowe na trasie. Nawigacja satelitarna i narzędzia do planowania trasy nie wskazują obszaru Strefy Niskoemisyjnej. Dlatego zalecamy, aby nie podążać ślepo za instrukcjami udzielanymi przez takie narzędzia. Minięcie znaku informującego o Strefie oznacza wjazd do Strefy i należy wówczas stosować się do warunków pozwolenia na wjazd.

Ile muszę czekać po wypełnieniu wniosku aby móc wjechać do Strefy?2020-03-25T17:03:36+00:00

Po wypełnieniu wniosku (i, jeśli jest to wymagane, wniesieniu opłaty) czas jego przetwarzania to zawsze 10 dni. W ciągu tych 10 dni mogą Państwo wjechać do Strefy na własne ryzyko. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, pozwolenie na wjazd będzie obowiązywać od wskazanej daty. Jeżeli wybrana data rozpoczęcia już minęła, pozwolenie będzie działać wstecz. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony a Państwo wjechali do Strefy w ciągu 10 dni potrzebnych na jego przetwarzanie, otrzymają Państwo grzywnę. Dlatego proszę upewnić się, że wprowadzili Państwo poprawne dane.

Nie byłem świadomy/-a, że Strefa Niskoemisyjna w Antwerpii dotyczy także pojazdów zagranicznych2020-03-25T13:33:21+00:00

Strefa Niskoemisyjna to środek mający na celu ochronę zdrowia. Dlatego obowiązuje dla wszystkich pojazdów w mieście, zarówno należących do mieszkańców jak i odwiedzających. Zagraniczne pojazdy także wymagają wcześniejszej rejestracji, ponieważ miasto nie ma automatycznego dostępu do informacji o takich pojazdach. Oznacza to, że pojazdy zagraniczne spełniające warunki pozwolenia na wjazd należy zarejestrować we flamandzkiej bazie Strefy Niskoemisyjnej poprzez nasz portal rejestracyjny. Pojazdy zagraniczne niespełniające warunków pozwolenia na wjazd wymagają wykupienia płatnego pozwolenia online lub dziennej przepustki przed wjazdem do Strefy Niskoemisyjnej.

Strefa Niskoemisyjna jest zawsze oznaczona znakami F117 i F118 oraz znakami zapowiadającymi. Znaki mają zapobiec przypadkowemu wjazdowi do Strefy Niskoemisyjnej.

Go to Top