Wjazd do Strefy Niskoemisyjnej pojazdem niedopuszczonym lub niezarejestrowanym skutkuje otrzymaniem grzywny. Powiadomienie o nałożeniu grzywny przesyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli nałożono na Pana/Panią grzywnę, ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu należy użyć formularza sprzeciwu. Formularz sprzeciwu oraz wszystkie argumenty i dowody do niego dołączone należy przesłać listem poleconym na adres: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Formularz sprzeciwu musi dotrzeć do urzędu nakładającego grzywnę w ciągu 30 dni licząc od daty nadania powiadomienia o nałożeniu grzywny.

Sprzeciw należy zgłaszać listem poleconym i należy zawrzeć w przesyłce wszystkie swoje argumenty i dokumenty potwierdzające je, takie jak dowód rejestracyjny, Europejskie Świadectwo Zgodności lub oficjalne poświadczenie faktu, że Państwa pojazd spełnia wyższy europejski standard emisji spalin. Sprzeciwy nieprzesłane listem poleconym lub przesłane zbyt późno nie będą rozpatrywane. Przesłanie sprzeciwu w wiadomości e-mail nie jest dozwolone.

Do momentu zapadnięcia decyzji nie trzeba płacić grzywny.