Ak vstúpite do NEZ s vozidlom, ktoré nie je autorizované alebo registrované, dostanete pokutu. Pokuta vám bude zaslaná doporučenou poštou s potvrdením o prijatí.

Keď dostanete pokutu, môžete sa odvolať v prípade, že nesúhlasíte. Na to musíte použiť odvolací formulár. Odvolací formulár, ktorým sa odvolávate musí byť zaslaný so všetkými pripojenými argumenty a dôkazmi doporučenou zásielkou na adresu: City of Antwerp P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgicko.

Odvolací formulár musí byť doručený do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o pokute úradníkovi poverenému pokutami.

Odvolania by mali byť zaslané doporučene poštou s pridaním všetkých argumentov a dôkazov, ako je registrácia vozidla, európske vyhlásenie o zhode alebo úradný doklad o tom, že vaše vozidlo spĺňa vyššiu emisnú euronormu. Neregistrované alebo neskoré odvolania nebudú spracované a odvolania prostredníctvom e-mailu nebudú akceptované.

Pokiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, pokutu platiť nemusíte platiť.